HomeCategory

Archiwa Certyfikacja - Strona 2 z 2 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Cele jakości zgodnie z ISO 9001:2015

Podmioty zarządzające organizacją ustanawiają cele do zrealizowania w bliższej lub odleglejszej przyszłości. Tak funkcjonuje każda organizacja. Nawet właściciele najmniejszych przedsiębiorstw mają swoje wyobrażenia o kierunkach rozwoju organizacji i bardziej lub mniej umiejętnie dążą do zrealizowania swoich zamysłów.

PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania

Norma międzynarodowa zwierająca wymagania i wytyczne stosowania dotyczące systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach.  Może być stosowana w każdej organizacji bez względu na wielkość i profil działalności. Została napisana nowocześnie i elastycznie. Zawiera wytyczne, którymi należy się kierować podczas wdrażania, utrzymywania i doskonalenia środowiskowego systemu zarządzania.

Cykl PDCA

Cykl PDCA to koncepcja wywodząca się z zakresu zarządzania jakością, zwana także Cyklem Deminga. Nazwa cyklu PDCA jest skrótem pochodzącym od pierwszych...

Certyfikaty ISO punktowane przez NFZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, placówki medyczne posiadające certyfikat systemu zarządzania otrzymują dodatkowe punkty przy kontraktowaniu z NFZ.