Aktualności

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Audyt KRI

Audyt KRI

6 marca 2023

Skąd wynika obowiązek przeprowadzania audytów KRI? Obowiązek przeprowadzenia audytu KRI wynika z treści rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej...

Nowe wytyczne ILAC-G24:2022

ILAC opublikowało nowelizację przewodnika: Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych (ILAC-G24:2022). Długo oczekiwana nowelizacja wytycznych dotyczących wyznaczania czasookresów między wzorcowaniami, jest już dostępna na stronie ilac.org.

Podejście oparte na ryzyku według ISO 9001

W myśl wymagań PN EN 9001: 2015 organizacja powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse. Działania takowe powinny stanowić bazę do zwiększenia skuteczności SZJ, poprawy jego wyników oraz powinny zapobiegać negatywnym skutkom.

Szacowanie niepewności pomiaru w Laboratorium Medycznym

Norma ISO 15819 jest przyjmowana na całym świecie jako pożądana (a czasem nawet wymagana) w zapewnieniu standaryzacji i harmonizacji praktyk Laboratoriów Medycznych. Zapewnienie, że wyniki pomiarów są przydatne i mogą być bezpiecznie wykorzystane w praktyce medycznej oraz  miarodajnie porównywane z kryteriami...

Dla kogo standard BRCGS Storage and Distribution?

Aby wdrożyć wymagania BRC Storage and Distribution Organizacja musi posiadać pełną wiedzę na temat obsługiwanych, przechowywanych i dystrybuowanych produktów oraz posiadać systemy identyfikacji i kontroli zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa, jakości i legalności produktów.

Konsultacje i współudział pracowników

Norma ISO 45001: 2018 nakłada na organizacje obowiązek konsultowania pewnych działań z pracownikami, a w niektórych zakresach nawet współudziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Ta koncepcja nie jest całkowitą nowością w zakresie wymagań stawianych przez standardy ISO. Oczekiwanie angażowania i zachęcania pracowników do współudziału spotkamy między innymi w standardach jakościowym i środowiskowym .