Aktualności

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Cechy dobrego audytora wewnętrznego

Zgodnie z treścią normy ISO 19011:2018 audytorzy powinni postępować zgodnie z zasadami audytowania oraz profesjonalnie podchodzić do procesu audytu wykazując się szeregiem cech pożądanych dla audytora. Zasady audytowania zostały omówione w osobnym artykule...

Przegląd zarządzania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania

Biorąc za przykład wymagania ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 zauważamy, że przegląd zarządzania jest jednym z obowiązków najwyższego kierownictwa. Przegląd jest punktem rozliczeniowym kończącego się okresu i programującym zadania systemowe na kolejny okres. Jest zatem niesłychanie istotnym punktem na osi funkcjonowania systemu zarządzania.

Pracownicy, ich kompetencje i świadomość w rozumieniu ISO 9001

Zacznijmy od tego, że pojęcie pracownika stosowane w treści norm ISO różni się od definicji pracownika zawartej w kodeksie pracy. W systemach zarządzania za pracownika uważa się bowiem osobę wykonującą pracę lub czynności związane z pracą, które są pod kontrolą organizacji. Nie ma tu zatem znaczenia na jakiej zasadzie pracownik jest zatrudniony.

Szkolenie Audytora Wewnętrznego ISO 9001

Skąd wynika obowiązek przeprowadzania szkoleń dla audytorów wewnętrznych ISO 9001? Zarówno treść normy ISO 9001: 2015 jaki treść normy ISO 19011: 2018 stawiają wymagania pracy w oparciu o personel o odpowiednich kwalifikacjach. Audytorzy wewnętrzni muszą zatem posiadać stosowne kwalifikacje, gwarantujące poprawny przebieg procesu audytu wewnętrznego. Wymagania sformułowane w normie ISO 9001: 2015 są dość ogólnikowe, natomiast w samej treści normy znajdziemy bezpośrednie odwołanie do wymagań ISO 19011

Dodatkowe wymagania BRC Storage and Distribution dla hurtowni

Standard BRC Storage and Distribution definiuje hurtowników jako firmy, które kupują (mają tytuł prawny) produkt w celu odsprzedaży innym firmom (nie konsumentowi końcowemu). BRC Storage and Distribution może być stosowany wyłącznie przez hurtownie, które mają pod bezpośrednią kontrolą magazyny, w których przyjmowany jest zakupiony produkt, i dostarczają lub umożliwiają odbiór tego produktu klientom (inne firmy).

Interesariusze w rozumieniu norm ISO oraz ich wpływ na organizację

Kim jest interesariusz? Interesariusz czyli inaczej strona zainteresowana zgodnie z treścią norm ISO, to osoba lub organizacja, która nawet nie wchodząc w bezpośrednią interakcję z organizacją może na nią wpływać, lub działalność organizacji może wpływać na nią. Mowa tu zatem o relacji jednokierunkowej lub wektorowej czyli wzajemnym oddziaływaniu.