HomeCategory

Archiwa Porady - Certyfikacja ISO | Global Cert

Szacowanie niepewności pomiaru w Laboratorium Medycznym

Norma ISO 15819 jest przyjmowana na całym świecie jako pożądana (a czasem nawet wymagana) w zapewnieniu standaryzacji i harmonizacji praktyk Laboratoriów Medycznych. Zapewnienie, że wyniki pomiarów są przydatne i mogą być bezpiecznie wykorzystane w praktyce medycznej oraz  miarodajnie porównywane z kryteriami...

Dla kogo standard BRCGS Storage and Distribution?

Aby wdrożyć wymagania BRC Storage and Distribution Organizacja musi posiadać pełną wiedzę na temat obsługiwanych, przechowywanych i dystrybuowanych produktów oraz posiadać systemy identyfikacji i kontroli zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa, jakości i legalności produktów.

Aspekty środowiskowe

Oficjalna definicja aspektu środowiskowego przytaczana za normą ISO 14001 z roku 2015 określa aspekt środowiskowy jako element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem

PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania

Norma międzynarodowa zwierająca wymagania i wytyczne stosowania dotyczące systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach.  Może być stosowana w każdej organizacji bez względu na wielkość i profil działalności. Została napisana nowocześnie i elastycznie. Zawiera wytyczne, którymi należy się kierować podczas wdrażania, utrzymywania i doskonalenia środowiskowego systemu zarządzania.

Cykl PDCA

Cykl PDCA to koncepcja wywodząca się z zakresu zarządzania jakością, zwana także Cyklem Deminga. Nazwa cyklu PDCA jest skrótem pochodzącym od pierwszych...

Certyfikaty ISO punktowane przez NFZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, placówki medyczne posiadające certyfikat systemu zarządzania otrzymują dodatkowe punkty przy kontraktowaniu z NFZ.