Cykl PDCA

7 kwietnia 2021

Cykl PDCA to koncepcja wywodząca się z zakresu zarządzania jakością, zwana także Cyklem Deminga. Nazwa cyklu PDCA jest skrótem pochodzącym od pierwszych liter angielskich słów: Plan, Do, Check, Act. Twórcą cyklu był prawdopodobnie Walter Shewhart, który w połowie XX wieku opracował algorytm działań korygujących zakładający uzyskanie poprawy. William Edwards Deming uczeń i współpracownik Shewharta rozwinął ową koncepcję i rozpropagował cykl i to właśnie on uznawany jest powszechnie za jego autora.

Cykl PDCA

Podejście to stosowane jest dziś powszechnie w systemach zarządzania zgodnych z wymaganiami wiodących norm ISO stanowiąc podstawę podejścia procesowego. Sedno koncepcji PDCA zawiera się w realizacji czterech głównych etapów:

  • Planuj (Plan): zaplanuj cele organizacji i cele poszczególnych procesów, zaplanuj niezbędne do ich realizacji zasoby uwzględniając ryzyka i szanse;
  • Działaj (Do): zastosuj, co było zaplanowałeś;
  • Sprawdź (Check): sprawdzaj poprawność funkcjonowania procesów;
  • Działaj (Act): analizuj i doskonal przebieg procesów.

Etapy te są często wpisane w strukturę konkretnych norm, ułatwiając zrozumienie i zastosowanie w praktyce ich wymagań.  Takie rozwiązanie zastosowano między innymi w aktualnych wersjach ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Poprawne zastosowanie cyklu w organizacji i zachodzących w niej procesach, jest niejako gwarantem osiągnięcia doskonalenia.