PN-EN ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania

30 marca 2021

Co to jest ISO 45001?

Norma międzynarodowa zwierająca wymagania i wytyczne stosowania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.  Może być stosowana w każdej organizacji bez względu na wielkość i profil działalności, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP. Została napisana nowocześnie i elastycznie. Zawiera wytyczne, którymi należy się kierować podczas wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma szczególnie zalecana dla organizacji ukierunkowanych na eliminowanie i minimalizowanie zagrożeń związanych z BHP w sposób systemowy. Wyznacznikiem sukcesu są między innymi odpowiednie zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz zaangażowanie i uczestnictwo wszystkich pracowników bez względu na poziom i funkcję pełnioną organizacji. Wszystko to w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i złemu stanowi zdrowia pracowników oraz zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.

 

Skuteczne wdrożenie wymagań ISO 45001 w organizacji.

Decyzja o wdrożeniu wymagań normy ISO 45001 w organizacji jest decyzją strategiczną pociągającą za sobą konsekwencje na poziomie operacyjnym. Skuteczność wdrożenia zależy od wielu czynników, wśród, których warto zwrócić uwagę na:

  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa, uwzględniające rozwijanie, promowanie kultury wspierającej funkcjonowanie systemu BHP na każdym poziomie organizacji,
  • zapewnienie skutecznej komunikacji,
  • konsultacje i uczestnictwo pracowników i przedstawicieli pracowników,
  • zapewnienie zasobów do funkcjonowania systemu BHP,
  • identyfikację zagrożeń, kontrolowanie ryzyk i wykorzystywanie szans BHP,
  • monitorowanie i ocena systemu zarządzania BHP w celu poprawy,
  • integracja systemu zarządzania BHP z działalnością zarobkową,
  • przyjęcie i realizację odpowiednich celów BHP,
  • zgodność z wymogami prawnymi i innymi.

Założenia ISO 45001.    

Głównym założeniem jest zapobieganie wypadkom przy pracy i złemu zdrowiu pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. W normie zastosowano podejście uwzględniające cykl PDCA oraz podejście oparte na analizowaniu ryzyk i szans w drodze do realizacji celów BHP. Logiczną konsekwencją jest zastosowanie podejścia procesowego umożliwiającego przegląd i analizę procesów zachodzących w organizacji. Zastosowanie cyklu PDCA przyczynia się do doskonalenia zabezpieczeń i doskonalenia procesów zachodzących w organizacji, a konsekwencji zwiększania poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Podejście oparte na ryzyku umożliwi zidentyfikowanie ryzyk zagrażających bezpieczeństwu i higienie pracy w organizacji oraz opracowanie i podjęcie stosownych działań zaradczych.  Poprawnie zbudowany system opiera się na świadomym przywództwie oraz zaangażowaniu pracowników każdego szczebla organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wykonawczych mających bezpośredni kontakt z ryzykami BHP w organizacji.

Certyfikacja systemu ISO 45001.

Podstawą certyfikacji jest wdrożenie w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy. To właśnie stopień spełnienia tych wymagań będzie przedmiotem weryfikacji i oceny podczas audytu certyfikującego. Audyt certyfikujący przeprowadzi jednostka posiadająca stosowną akredytację w tym zakresie. Zwieńczeniem audytu będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez organizację wymagań normatywnych w deklarowanym zakresie działalności. Wybór jednostek jest naprawdę spory, a każdy certyfikat ma taką samą wartość i musi być uznawany na mocy Wielostronnego Porozumienia EA  (European co-operation for Accreditation). Porozumienie EA gwarantuje równoważność funkcjonowania systemów akredytacji prowadzonych przez członków EA oraz że certyfikaty i wydane przez organizacje akredytowane przez członków EA są jednakowo wiarygodne. W praktyce krajowe certyfikaty są ważne w całej Europie, a europejskie w Polsce.

Droga do certyfikatu ISO 45001.

Drogę do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez organizację wymagań ISO 45001 można opisać w 4 krokach. Będą to w kolejności prac: opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu.Dopiero funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podlega audytowi certyfikującemu ze strony jednostki akredytowanej. Uzyskany certyfikat będzie opiewał na okres 3 lat. Co roku jednostka przeprowadzać będzie w uzgodnionym z organizacją terminie audyt nadzoru. Celem audytu będzie sprawdzenie czy system jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami ISO 45001. Nie później niż z końcem 3-go roku obowiązywania certyfikatu jednostka przeprowadzi audyt recertyfikujący i odnowi certyfikat na kolejne 3 lata.

Korzyści z certyfikacji.

Wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami ISO 45001 jest oczywistym kierunkiem w drodze do zwiększenia bezpieczeństwa w firmie. Jest z pewnością słusznym kierunkiem realizowania przez organizację społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż otacza bezpośrednią opieką całe grono istotnych interesariuszy. Nie do przecenienia zatem będzie niewątpliwa poprawa wizerunku organizacji w oczach interesariuszy i związany z tym wzrost prestiżu i zainteresowania organizacją, a w konsekwencji tego wzrost przychodów. Poprawnie utrzymywany i doskonalony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zagwarantuje również poprawę wyników przedsiębiorstwa w tym zakresie oraz precyzyjne spełnianie wymogów prawnych i innych obowiązujących organizację. Istotnym atutem wdrożonego systemu będzie wzrost świadomości BHP pracowników oraz wzrost zaangażowania pracowników.