HomeCategory

Archiwa Certyfikacja - Certyfikacja ISO | Global Cert

Pracownicy, ich kompetencje i świadomość w rozumieniu ISO 9001

Zacznijmy od tego, że pojęcie pracownika stosowane w treści norm ISO różni się od definicji pracownika zawartej w kodeksie pracy. W systemach zarządzania za pracownika uważa się bowiem osobę wykonującą pracę lub czynności związane z pracą, które są pod kontrolą organizacji. Nie ma tu zatem znaczenia na jakiej zasadzie pracownik jest zatrudniony.

Konsultacje i współudział pracowników

Norma ISO 45001: 2018 nakłada na organizacje obowiązek konsultowania pewnych działań z pracownikami, a w niektórych zakresach nawet współudziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Ta koncepcja nie jest całkowitą nowością w zakresie wymagań stawianych przez standardy ISO. Oczekiwanie angażowania i zachęcania pracowników do współudziału spotkamy między innymi w standardach jakościowym i środowiskowym .

Kontekst organizacji ISO

Całkiem sporo norm ISO zawiera obecnie wymóg określenia kontekstu organizacji. Czym zatem jest ów kontekst i jak zabrać się za jego określanie? Przeanalizujmy to na przykładzie trzech popularnych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, mając jednocześnie na uwadze, że wymóg określania kontekstu dla innych norm, będzie podlegał podobnym zasadom. Jeżeli będziecie potrafili to zrobić dla norm jakościowej, środowiskowej i BHP, poradzicie sobie z każdą inną normą wymagającą określenia kontekstu organizacji.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Certyfikat ISO, to dokument wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający spełnienie przez organizację wymagań konkretnej normy lub norm. Dokument taki jest wstawiany po przeprowadzeniu niezależnej weryfikacji w siedzibie organizacji.

PN-EN ISO 22716:2009 GMP branża kosmetyczna – wymagania

Co to jest GMP dla kosmetyków? Na początek rozszyfrujmy skrót Good Manufacturing Practices – Dobre Praktyki Produkcji, trafiając na taki skrót w przestrzeni informacyjnej, większość pewnie od razu pomyśli o produktach spożywczych, co też jest słuszne i jest też pewnie powodem małej popularności wśród pozostałych branż, czytając GMP, myślimy to nie dla nas, nie jesteśmy...

PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania

Norma międzynarodowa zwierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w organizacjach. Może być stosowana w każdej organizacji bez względu na wielkość i profil działalności. Napisana nowocześnie i elastycznie zawiera wytyczne, którymi należy się kierować podczas wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Cele jakości zgodnie z ISO 9001:2015

Podmioty zarządzające organizacją ustanawiają cele do zrealizowania w bliższej lub odleglejszej przyszłości. Tak funkcjonuje każda organizacja. Nawet właściciele najmniejszych przedsiębiorstw mają swoje wyobrażenia o kierunkach rozwoju organizacji i bardziej lub mniej umiejętnie dążą do zrealizowania swoich zamysłów.

PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania

Norma międzynarodowa zwierająca wymagania i wytyczne stosowania dotyczące systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach.  Może być stosowana w każdej organizacji bez względu na wielkość i profil działalności. Została napisana nowocześnie i elastycznie. Zawiera wytyczne, którymi należy się kierować podczas wdrażania, utrzymywania i doskonalenia środowiskowego systemu zarządzania.