HomeCategory

Archiwa Certyfikacja - Certyfikacja ISO | Global Cert

Jak uzyskać certyfikat AQAP 2110?

Różnica pomiędzy celami środowiskowymi a szansami. Zgodnie z definicjami przytoczonymi w ISO 14001:2015 cel, to wynik do osiągnięcia, szansa natomiast to potencjalnie korzystny skutek. Zatem cel to konkretny efekt, który organizacja planuje osiągnąć w określonym terminie, a szansa to rysująca się przed nią możliwość, z której może, ale nie musi skorzystać.

Szanse i cele środowiskowe ISO 14001

Różnica pomiędzy celami środowiskowymi a szansami. Zgodnie z definicjami przytoczonymi w ISO 14001:2015 cel, to wynik do osiągnięcia, szansa natomiast to potencjalnie korzystny skutek. Zatem cel to konkretny efekt, który organizacja planuje osiągnąć w określonym terminie, a szansa to rysująca się przed nią możliwość, z której może, ale nie musi skorzystać.

Pracownicy, ich kompetencje i świadomość w rozumieniu ISO 9001

Zacznijmy od tego, że pojęcie pracownika stosowane w treści norm ISO różni się od definicji pracownika zawartej w kodeksie pracy. W systemach zarządzania za pracownika uważa się bowiem osobę wykonującą pracę lub czynności związane z pracą, które są pod kontrolą organizacji. Nie ma tu zatem znaczenia na jakiej zasadzie pracownik jest zatrudniony.

Konsultacje i współudział pracowników

Norma ISO 45001: 2018 nakłada na organizacje obowiązek konsultowania pewnych działań z pracownikami, a w niektórych zakresach nawet współudziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Ta koncepcja nie jest całkowitą nowością w zakresie wymagań stawianych przez standardy ISO. Oczekiwanie angażowania i zachęcania pracowników do współudziału spotkamy między innymi w standardach jakościowym i środowiskowym .

Kontekst organizacji ISO

Całkiem sporo norm ISO zawiera obecnie wymóg określenia kontekstu organizacji. Czym zatem jest ów kontekst i jak zabrać się za jego określanie? Przeanalizujmy to na przykładzie trzech popularnych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, mając jednocześnie na uwadze, że wymóg określania kontekstu dla innych norm, będzie podlegał podobnym zasadom. Jeżeli będziecie potrafili to zrobić dla norm jakościowej, środowiskowej i BHP, poradzicie sobie z każdą inną normą wymagającą określenia kontekstu organizacji.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Certyfikat ISO, to dokument wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający spełnienie przez organizację wymagań konkretnej normy lub norm. Dokument taki jest wstawiany po przeprowadzeniu niezależnej weryfikacji w siedzibie organizacji.

PN-EN ISO 22716:2009 GMP branża kosmetyczna – wymagania

Co to jest GMP dla kosmetyków? Na początek rozszyfrujmy skrót Good Manufacturing Practices – Dobre Praktyki Produkcji, trafiając na taki skrót w przestrzeni informacyjnej, większość pewnie od razu pomyśli o produktach spożywczych, co też jest słuszne i jest też pewnie powodem małej popularności wśród pozostałych branż, czytając GMP, myślimy to nie dla nas, nie jesteśmy...