Proces certyfikacji

Jak przebiega proces certyfikacji?

Mimo że certyfikacja to złożony, wieloetapowy proces, to naszym zadaniem jest zaoferowanie wsparcia na każdym jego etapie. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby certyfikacja w Państwa organizacji przebiegła w pozytywnej atmosferze, a wspólny audyt doprowadził do rozwoju organizacji i wyeliminowania ewentualnych problemów.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-5.png

Plan audytu

Najpóźniej, 7 dni roboczych przed planowanym audytem otrzymacie Państwo szczegółowy plan I etapu oraz wstępny II etapu zgodnie z Instrukcjami Certyfikacji przygotowanymi w oparciu o wymagania akredytacyjne. Plan będzie uwzględniał wielkość organizacji, zakres certyfikacji oraz złożoność struktury organizacyjnej i dokumentacji systemu zarządzania. Uczestnikami audytu powinni być kierownicy poszczególnych jednostek lub działów i pozostali pracownicy. Na spotkanie otwierające i zamykające szczególnie zapraszamy Najwyższe Kierownictwo (przedstawicieli Zarządu, Właścicieli). Prosimy o wcześniejsze poinformowanie personelu, aby był dostępny podczas audytu. Audyt będzie odbywał się w miarę możliwości bezpośrednio w czasie godzin pracy. W razie potrzeby prosimy o zapewnienie przedstawicieli audytowanej organizacji dla Audytora/Audytorów. Pozwala to zmniejszyć możliwy stres u osób, z którymi prowadzony jest audyt.

Faza I : Przegląd dokumentacji

Podczas I Etapu audytu certyfikującego dokonuje się:
* weryfikacji zakresu systemu zarządzania przedstawionego do certyfikacji
* zapoznania się z procesami występującymi w organizacji
* przeglądu dokumentacji systemu zarządzania celem sprawdzenia czy wszystkie odpowiednie wymagania normy/norm są zastosowane
* sprawdzenia realizacji audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania
* potwierdzenia, że wszystkie wymagania prawne i techniczne są zidentyfikowane i udokumentowane
* sprawdzenia dostępności zasobów: infrastruktury technicznej i zasobów ludzkich
* omówienia wyników I etapu oraz potwierdzenia/korekty wstępnego planu II etapu.
Wyniki I etapu audytu zostaną podsumowane w Raporcie z audytu I etapu, w którym Audytor potwierdza gotowość do II etapu audytu. Wyniki I etapu mogą mieć również wpływ na odroczenie II etapu lub jego całkowite unieważnienie z powodu braku gotowości organizacji do certyfikacji

Faza II: Audyt organizacji

Etap II certyfikacji odbywa się po pozytywnej ocenie I etapu certyfikacji. Podczas II Etapu audytu certyfikującego:
* realizuje się audyt organizacji na zgodność z systemem zarządzania opisanym w dokumentacji systemowej oraz wymaganiami normatywnymi i prawnymi poprzez zebranie obiektywnych dowodów podczas obserwacji funkcjonowania organizacji, rozmów z pracownikami, weryfikacji zapisów i przeglądu wyników audytów wewnętrznych, wizytacji organizacji w siedzibie głównej, oddziałach, miejscach realizacji usług
*określa się zdolność systemu zarządzania do zapewnienia przestrzegania obowiązujących wymogów ustawowych, regulacyjnych i umownych przez organizację
*określa się obszary do potencjalnej poprawy oraz ustala, czy skuteczność systemu zarządzania umożliwia osiągnięcie wyznaczonych celów, zarządzanie ryzykiem, naprawę niezgodności, zadowolenie klienta, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo i higienę pracy, środowisko pracy, zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, ciągłość działania itd.
*omawia się wyniki II etapu na spotkaniu zamykającym, w ostatnim dniu audytu

Sporządzenie raportu z audytu

Jeżeli podczas audytu nie stwierdzono krytycznych niezgodności lub niezgodności zostały niezwłocznie skorygowane przez Organizację, a dowody naprawy niezgodności zostały zweryfikowane i ocenione przez Audytora, to kolejnym etapem jest sporządzenie Raportu z audytu. Audytor zawiera w nim m.in. dowody zebrane podczas audytu wraz ze wskazaniem ewentualnych obszarów do doskonalenia. Następnie Audytor przedstawia raport wraz ze swoją rekomendacją do oceny w Jednostce Certyfikującej.

Wydanie Raportu i Certyfikatu

Po pozytywnej ocenie całego procesu certyfikacji systemu zarządzania przez Jednostkę Certyfikującą, zostaje wydany Raport z audytu oraz odpowiedni Certyfikat/Certyfikaty w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Oferujemy również zamówienie innych wersji językowych certyfikatu. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo certyfikatu ozdobnego, grawerowanego na srebrnym lub złotym tle na drewnianej tabliczce.
Wraz z certyfikatem zostanie bezpłatnie wydany symbol (logo) certyfikacji. Stosować go można wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących certyfikacji w LL-C (Certification). Wytyczne związane z użytkowaniem znaków znajdują się w Raporcie z audytu w części 4 "Stosowanie logo" oraz w Ogólnych Warunkach Handlowych, które stanowią integralny załącznik do Umowy certyfikacji i w dokumencie Zasady używania logo/symboli akredytacji.

Pierwszy i drugi audyt nadzoru

Utrzymanie ważności certyfikatu i możliwość ciągłego nim posługiwania się wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia przez Jednostkę certyfikującą audytu nadzoru w ciągu 12 i 24 miesięcy od daty wydania certyfikatu. O terminy nie musicie się Państwo martwić. To my dopilnujemy, abyście nie przekroczyli daty odbycia się audytu nadzoru !!! Na ponad 2 miesiące przed planowanym terminem audytu wyznaczony dla Państwa opiekun przypomni o terminach, zweryfikuje ewentualne zmiany w organizacji i ustali termin nadzoru. Podczas audytów nadzoru weryfikuje się m.in . zmiany występujące od ostatniego audytu, realizację działań, rozwiązań, ustaleń, niezgodności z poprzedniego audytu, potwierdzenie zgodności systemu zarządzania klienta z kryteriami audytu, jego skuteczności w osiąganiu wyznaczonych celów zgodnie z określonym zakresem, a także spełnienie wymogów ustawowych, prawnych i umownych.
Dodatkowo ocenia się nadzór nad procesami, wprowadzonymi zmianami, realizację audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania, ocenę postępów w planowanych działaniach mających na celu doskonalenie, ocenę skuteczności podjętych działań naprawczych, ocenę rozpatrywania i zgodności realizacji wymagań klienta, prawidłowość stosowania logo certyfikacji.

Audyt recertyfikujący

Celem audytu recertyfikującego jest utrzymanie ciągłości certyfikowanego systemu zarządzania w Państwa organizacji. Musi się on się odbyć przed datą wygaśnięcia certyfikatu, najpóźniej w 36 miesiącu od terminu certyfikacji. O terminy nie musicie się Państwo martwić. To my dopilnujemy, abyście nie przekroczyli terminu ważności swojego certyfikatu!!! Na ponad 3 miesiące przed planowanym terminem audytu wyznaczony dla Państwa opiekun przypomni o terminach, zweryfikuje ewentualne zmiany w organizacji, przedstawi ofertę recertyfikacji i ustali jej termin. Audyt recertyfikujący swoim zakresem jest podobny do Etapu II certyfikacji. Audytor kompleksowo sprawdza spełnienie wymagań odpowiedniego standardu oraz przygląda się ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania. Audytor będzie dokładnie sprawdzać wymagania na zgodność z normą i będzie uważnie przyglądać się ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania. Po zakończonym z pozytywnym wynikiem procesie recertyfikacji zostanie Państwu przyznany certyfikat systemu zarządzania ważny przez kolejne 3 lata. Po audycie recertyfikującym kolejnymi wizytami są audyty nadzoru.

Bogate portfolio klientów

To tylko niewielki fragment portfolio naszych Klientów, wśród których pojawiają się znane w całej Polsce marki, a także jednostki działające na obszarze lokalnym, z wielu różnych branż: medycznej, informatycznej, technologicznej, kosmetycznej i innych.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-5.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
Braci Sadownicy logo
Diagnostyka logo
ACARTUS logo
ALAB laboratoria logo
MPGK Rzeszów logo
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie logo
CP logo
Chemeko System logo
Gemius logo
Justus logo
Gliwice logo
Miasto Ząbki herb

Referencje

„Audytorzy skierowani przez LL-C (Certification) do przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Jakością wykazali się profesjonalizmem oraz dużą wiedzą merytoryczną zarówno na temat wdrożonego systemu jak i prowadzonej przez nas działalności. Audyt prowadzony był zgodnie z ustalonym harmonogramem, rzetelnie i kompetentnie, w miłej i przyjaznej atmosferze …”
Jarosław Kycia
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni - Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej
„Podczas audytu zespół Audytorów wykazał się dużym profesjonalizmem, skrupulatnością oraz zaangażowaniem we wnikliwe poznanie funkcjonowania procesów w naszej organizacji. Współpraca z firmą LL-C (Certification) charakteryzuje się otwartością na potrzeby Klienta, szybkim reagowaniem na pojawiające się trudności oraz rzetelnością w dotrzymywaniu uzgodnionych terminów”
Marek Kamiński
Prezes Zarządu Sprint S.A.
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-4.png
„Audyt przebiega w sposób profesjonalny i rzetelny, można liczyć na użyteczne i podane w sposób przejrzysty zalecenia poaudytowe stanowiące pomoc w doskonaleniu systemu. Wiedza Audytorów jest duża a postawa otwarta”
Piotr Czerwiński
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://certyfikacja-iso.pl/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png