PN-EN ISO 22716:2009 GMP branża kosmetyczna – wymagania

4 października 2022

Co to jest GMP dla kosmetyków?

Na początek rozszyfrujmy skrót Good Manufacturing Practices – Dobre Praktyki Produkcji, trafiając na taki skrót w przestrzeni informacyjnej, większość pewnie od razu pomyśli o produktach spożywczych, co też jest słuszne i jest też pewnie powodem małej popularności wśród pozostałych branż, czytając GMP, myślimy to nie dla nas, nie jesteśmy firmą spożywczą. Jednak trzeba pamiętać, że branża kosmetyczna posiada swój przewodnik dla GMP, które w ogólnym podejściu, podobnie jak w innych sektorach, mają zagwarantować jakość wyrobu. Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji został skrojony na miarę potrzeb przemysłu kosmetycznego i pomimo aspektów wspólnych z GMP stosowanych w innych sektorach, nie może być nimi zastąpiony.
Uwagę należy zwrócić, na konstrukcję GMP dla kosmetyków, zostały one opisane normą ISO 22716, ale nie jest to typowa norma podająca zasady dla systemu zarządzania, dlatego w jej treści znajdujemy informację o wytycznych, a nie o wymaganiach. Jest to kolejny aspekt to zapamiętania, mówiąc o GMP dla kosmetyków mówimy o normie ISO 22716.

Kto powinien stosować GMP dla kosmetyków?

Wymagania przewodnika, opisane w normie ISO 22716 z powodzeniem mogą być wykorzystywane w każdym aspekcie związanym z kosmetykami: produkcja, kontrola, magazynowanie i wysyłki. Wytyczne określone w przewodniku GMP nie mają zastosowania dla działań badawczo rozwojowych oraz dla dystrybucji.
Podstawowym powodem, dla którego GMP dla kosmetyków powinno być wdrożone są wymagania prawne, wszak norma ISO 22716, jest normą zharmonizowaną do Rozporządzenia 1223/2009.

Założenia normy ISO 22716, czyli założenia GMP dla kosmetyków

Wytyczne określone w normie dotyczą jakościowych aspektów wyrobów, jednak nie obejmuje pełnego aspektu bezpieczeństwa pracy oraz aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego, dla których w pierwszej kolejności każda organizacja musi uwzględniać wymagania przepisów prawnych. Dla wszystkich, którzy pragną wykazać więcej w przywołanych powyżej aspektach, polecam odpowiednio ISO 14001 i ISO 45001.

Certyfikacja GMP dla kosmetyków

Podstawą certyfikacji jest wdrożenie w Organizacji wytycznych GMP określonych w normie ISO 22716. To właśnie stopień spełnienia tych wymagań będzie przedmiotem weryfikacji i oceny podczas audytu certyfikującego. Audyt certyfikujący przeprowadzi jednostka posiadająca stosowną akredytację w tym zakresie. Zwieńczeniem audytu będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez organizację wymagań normatywnych w deklarowanym zakresie działalności. Wybór jednostek jest naprawdę spory, a każdy certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację ma taką samą wartość i musi być uznawany na mocy Wielostronnego Porozumienia EA (European co-operation for Accreditation). Porozumienie EA gwarantuje równoważność funkcjonowania systemów akredytacji prowadzonych przez członków EA oraz że certyfikaty i wydane przez organizacje akredytowane przez członków EA są jednakowo wiarygodne. W praktyce krajowe certyfikaty są ważne w całej Europie, a europejskie w Polsce.

Droga do certyfikatu GMP dla kosmetyków

Drogę do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez organizację Dobrych Praktyk Produkcji podanych w ISO 22710 można opisać w 4 krokach. Będą to w kolejności prac: opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie GMP. Dopiero funkcjonujące Dobre Praktyki Produkcji podlegają audytowi certyfikującemu ze strony jednostki akredytowanej. Uzyskany certyfikat będzie wydawany na okres 3 lat. Co roku jednak jednostka przeprowadzać będzie w uzgodnionym z organizacją terminie audyt nadzoru. Celem audytu będzie sprawdzenie czy założenia GMP są utrzymywane zgodnie z wymaganiami ISO 22716. Nie później niż z końcem 3-go roku obowiązywania certyfikatu jednostka przeprowadzi audyt recertyfikujący i odnowi certyfikat na kolejne 3 lata.

Korzyści z certyfikacji

Wdrożenie GMP zgodnych z ISO 22716 jest jedną ze strategicznych decyzji, jakie powinna podjąć organizacja chcąca podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju. Wdrożone praktyki GMP porządkują zasady funkcjonowania i jest gwarantem systematycznego nadzorowania i doskonalenia realizowanych działań na rzecz wyrobu wysokiej jakości. Posiadanie certyfikatu GMP, wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą jest potwierdzeniem, że Organizacja jest stale zdolna zapewniać jakość wyrobu.
Patrząc szerzej, certyfikat GMP dla kosmetyków bez sprzecznie wpłynie na poprawę wizerunku Organizacji w oczach stron zainteresowanych i związany z tym wzrost prestiżu oraz zwiększenie zainteresowania organizacją. Konsekwencją tego powinno być również zwiększenie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych z perspektywą wzrostu przychodów firmy. To oczywiście tylko najbardziej oczywiste korzyści spośród wielu innych, które dla każdej organizacji będą przedstawiały inną wartość.