Wymagania standardu BRC Storage and Distribution dla budynków i otoczenia zakładu

6 listopada 2023

Z racji charakteru prowadzonej działalności, wymagania dotyczące budynków i otoczenia skierowane są głównie do Organizacji zajmujących się magazynowaniem. Należy jednak zwrócić uwagę, że każda Organizacja ma swoja siedzibę, dlatego w punkcie czwartym znajdziemy też wymagania ogólne, odpowiednie dla firm zajmujących się dystrybucją.

BRC Storage and Distribution – Lokalizacja i otoczenie

Główne wymaganie:

Miejsce składowania powinno być zlokalizowane i utrzymywane w taki sposób, aby zapewnić ochronę i zapobiec zagrożeniu dla produktów. Bezpieczeństwo, legalność i jakość produktów nie mogą być zagrożone.

Otoczenie firmy może mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na produkty, istotne jest podjęcie środków zapobiegających zanieczyszczeniu produktu, odpowiednich względem zidentyfikowanego ryzyka. Ustanowione środki nadzoru muszą być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia, że pozostają skuteczne.

Teren firmy musi być odpowiednio wykończony i utrzymany, uwzględniając odprowadzenie wody deszczowej i odpowiednią pielęgnację otaczającej zieleni.

Konstrukcja i elementy wykończenia budynku muszą podlegać konserwacji, aby zminimalizować możliwość przedostania się szkodników. Strefa wzdłuż zewnętrznych ścian budynków musi być czysta i uporządkowana.

Przechowywanie zewnętrzne powinno być ograniczone do minimum. W przypadku przechowywania obiektów na zewnątrz, należy wdrożyć środki chroniące przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.

BRC Storage and Distribution – Bezpieczeństwo w zakładzie i ochrona produktu

Wymaganie główne:

Ochrona miejsca zapewnia bezpieczeństwo i integralność produktu.

Konieczne jest przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka w celu zidentyfikowania wszelkich potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów przechowywanych na terenie magazynu lub w pojazdach. Odpowiednio do jej wyników określane zostaną odpowiednie środki kontroli. Przeprowadzona ocena musi być przeglądana przynajmniej raz w roku oraz w przypadku identyfikacji nowych ryzyk lub w sytuacji wystąpienia incydentu.

Firmy zajmujące się magazynowaniem muszą wprowadzić kontrolę dostępu do swoich obiektów, zarówno dla pracowników jak i osób odwiedzających. Personel musi być świadomy konieczności zgłaszania obecności nieznanych osób.

Personel musi być szkolony z obowiązujących w firmie procedur bezpieczeństwa.

Wykonawcy i goście, w tym kierowcy, muszą zostać zapoznani ze wszystkimi procedurami dostępu do obiektów oraz wymogami odwiedzanych obszarów. Konieczne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonawcami pracującymi w miejscu przechowywania produktów.

BRC Storage and Distribution – Układ, przepływ i segregacja produktów, czyli obszary przyjmowania produktów, obsługi, przechowywania i wysyłki

Wymaganie główne:

Projekt i układ pomieszczeń powinien zapewniać środowisko pracy, które zapobiega ryzyku uszkodzenia produktu i zapewnia bezpieczeństwo, legalność, jakość i integralność produktu.

Konieczne jest opracowanie planu całego terenu i układu budynku, uwzględniający:

  • punkty dostępu dla personelu
  • drogi personelu i produktu
  • zaplecze socjalne
  • drogi usuwania odpadów
  • przepływy procesów
  • pomieszczenia magazynowe)
  • obszary obsługi chemikaliów (np. obszary przechowywania akumulatorów).

Pomieszczenia magazynowania mają zapewniać wystarczającą przestrzeń roboczą, umożliwiającą prawidłowe wykonywanie wszystkich operacji w bezpiecznych i higienicznych warunkach, zapobiegając ryzyku uszkodzenia produktu.

Na terenie magazynu konieczne jest wydzielenie strefy dla wyrobów niezgodnych, aby skutecznie je oddzielić, w celu zminimalizowania ryzyka skażenia lub zanieczyszczenia krzyżowego.

Jeżeli na terenie magazynu rozmieszczone są maszyn i sprzęt, nie mogą one zagrażać integralności produktu.

Obszary, w których mogą gromadzić się opary (np. miejsca ładowania akumulatorów), powinny być oddzielne od obszarów przechowywania i odpowiednio wentylowane.

Pomieszczenia do przechowywania detergentów i innych substancji chemicznych, muszą być usytuowane tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu, legalności, jakości i integralności produktu. Wyposażenie do utrzymania czystości ma być przechowywane w wyznaczonych miejscach.

Jeżeli produkty są podatne na uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi, pojazdy powinny być ładowane i rozładowywane na rampach przeładunkowych, mogą być też zastosowane inne środki ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Konstrukcje tymczasowe na czas prac budowlanych lub remontowych mają być zaprojektowane i zlokalizowane tak, aby uniknąć zasiedlania się szkodników oraz zapewnić bezpieczeństwo i integralność produktów.

BRC Storage and Distribution – Realizacja działań, czyli obszary przyjmowania produktów, obsługi, przechowywania i wysyłki

Wymaganie główne:

Budowa i utrzymanie obiektów do obsługi i przechowywania produktów powinna być współmierna do działań podejmowanych przez organizację i nie może mieć szkodliwego wpływu na produkt.

W tym punkcie standard BRC Storage and Distribution podaje wymagania dla konstrukcji i infrastruktury magazynów. Wszystkie założenia sprowadzają się do zapewnienia, że możliwe jest utrzymanie pomieszczeń i instalacji w dobrym stanie i czystości. Wszelkie działania podejmowane w ramach konserwacji i/lub procesów utrzymania czystości nie mogą zagrażać bezpieczeństwu, jakości, legalności lub integralności produktu.

Wszystkie punkty poboru wody mają być zaopatrzone w wodę zdatną do picia.

Miejsca puste (np. przestrzeń nad sufitem podwieszanym) muszą być dostępne do monitorowania i gdy konieczne, do czyszczenia.

Odpowiednie oświetlenie wszystkich obszarów roboczych jest konieczne, aby umożliwić skuteczną kontrolę produktu i skuteczne czyszczenie. Wszystkie żarówki i listwy świetlne (w tym pułapki na muchy) oraz szyby, muszą być zabezpieczone przed stłuczeniem lub monitorowane w ramach systemu kontroli elementów szklanych.

Konieczne jest wdrożenie programu zabezpieczającego budynek przed szkodnikami, program może być opracowany i realizowany przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Budynki, instalacje i wyposażenie mają podlegać monitorowaniu w ramach prowadzonych audytów, a naprawy i zidentyfikowane możliwości doskonalenia, mają być wprowadzane w zaplanowany sposób.

BRC Storage and Distribution – Pomieszczenia socjalne

Wymaganie główne:

Pomieszczenia dla personelu muszą być wystarczające dla zatrudnionej liczby pracowników oraz zaprojektowane i utrzymywane tak, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia produktu. Pomieszczenia te należy utrzymywać w czystości i porządku oraz spełniać wymagania prawne w tym zakresie.

Wszystkie toalety mają być wyposażone w umywalki z mydłem i wodą o odpowiedniej temperaturze, odpowiednie urządzenia do suszenia rąk oraz instrukcję mycia rąk.

Ilość punktów do mycia rąk ma wynikać z przeprowadzonej oceny ryzyka i mają być dostępne dla personelu i kierowców pojazdów.

Organizacja musi zapewnić pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych personelu, nie mogą być wnoszone do strefy magazynowania.

Jeżeli w Organizacji jest stołówka (w tym automaty sprzedaży), nie mogą zagrażać bezpieczeństwu, legalności i jakości produktu.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!