Dobre praktyki operacyjne według BRC Storage and Distribution

14 grudnia 2023

Opisane w rozdziale 7 wymagania dotyczące dobrych praktyk operacyjnych, które należy rozpatrywać po pierwsze odpowiednio do charakteru prowadzonej działalności, po drugie uwzględniając ryzyka dotyczące obsługiwanych produktów.

BRC Storage and Distribution – Odbiór towarów

Główne wymaganie:
Procedury odbioru towarów powinny być wprowadzone w celu zapewnienia, że produkty są zgodne ze specyfikacją przed przyjęciem.

Uwzględniając ocenę ryzyka produktu, jeżeli konieczne jest zachowanie określonych warunków (np. temperatura), kontrola dostawy musi uwzględnić ocenę spełnienia tych wymagań.

Od Organizacji zajmujących się magazynowaniem wymaga jest procedura kontroli dostawy, procedura magazynowania oraz tam, gdzie produkt jest oznaczony, kontrola daty ważności.

BRC Storage and Distribution – Obsługa produktu

Wymagania główne:
Postępowanie z produktem i jego transport powinny odbywać się w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzenia produktu.

Personel ma być świadomy i przeszkolony w zakresie produktów wymagających określonych warunków obsługi, należy uwzględnić:

  • instrukcje postępowania z różnymi rodzajami produktów;
  • segregację produktów tam, gdzie jest to konieczne, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, zmieszania lub skażenia;
  • specyficzne wymagania dotyczące obsługi, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.

Załadunek powinien odbywać się w sposób zapobiegający uszkodzeniom, a ładunki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas transportu.

W przypadku przepakowywania produktów na palety, konfiguracja pakowania powinna zapobiegać ryzyku uszkodzenia. Tam, gdzie jest to wymagane ze względu na ryzyko dotyczące produktu, przepakowywane palety należy owinąć, aby zapobiec uszkodzeniom podczas przechowywania lub dystrybucji.

Produkty w magazynach mają być przechowywane na paletach lub regałach, nie bezpośrednio na podłodze.

BRC Storage and Distribution – Kontrola środowiska

Wymaganie główne:
Jeżeli środowisko przechowywania (np. temperatura lub atmosfera kontrolowana) ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa produktu, legalności i jakości, to ma być kontrolowane, monitorowane, rejestrowane i weryfikowane podczas obsługi i przechowywania.

Monitoring powinien być prowadzony zgodnie z wymaganiami specyfikacji produktu i/lub określonymi procedurami.

Jeżeli w obszarach przechowywania jest kontrolowana temperatura:

  • urządzenia do rejestracji temperatury mają odpowiednie alarmy i znajdują się we wszystkich magazynach, lub
  • istnieje system rejestracji ręcznej temperatury, zwykle co 4 godziny lub z częstotliwością, która pozwala na interwencję zanim temperatura przekroczy określone limity dla bezpieczeństwa, legalności, jakości lub integralności produktów.

Tam, gdzie wymagana jest kontrola temperatury, wszystkie etapy krytyczne dla procesu powinny być monitorowane w celu utrzymania kontroli temperatury. Udokumentowane procedury mają definiować kryteria podjęcia działań:

  • maksymalne limity czasu, przez jaki dane produkty mogą pozostawać poza środowiskiem o kontrolowanej temperaturze, co dotyczy też miejsc załadunku, rozładunku i postoju;
  • wpływ lokalnych, sezonowych wahań temperatury (np. temperatura, kondensacja, wilgotność).

Uwzględniając ocenę ryzyka dla produktów, powinny być określone procedury postępowania, w przypadku awarii. Wszelkie awarie muszą być dokumentowane, a postępowanie należy ustalać w porozumieniu z właścicielem produktu.

Jeżeli jest stosowana, konieczne jest ustalenie zasad nadzorowania ustawień i monitorowanie parametrów zmodyfikowanej atmosfery.

W przypadku magazynów z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością lub z modyfikowaną atmosferą, należy zapewnić jednorodność warunków w całej strefie lub ustalić ograniczenia dotyczące lokowania produktu.

BRC Storage and Distribution – Ryzyko zanieczyszczenia fizycznego i chemicznego produktu

Wymaganie główne
Należy wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia i procedury w celu kontroli ryzyka zanieczyszczenia fizycznego lub chemicznego produktu.

Szkło lub inne kruche materiały w obszarach obsługi produktów powinny być eliminowane lub zabezpieczone przed stłuczeniem lub produkt powinien być odpowiednio chroniony.
Organizacja powinna posiadać procedury postępowania ze szkłem i innymi kruchymi materiałami (innymi niż opakowanie produktu):

  • wykaz elementów ich lokalizacja, liczba, rodzaj i stan;
  • udokumentowany monitoring, wynikającą z poziomu ryzyka dla produktu;
  • szczegóły dotyczące czyszczenia lub wymiany.

Wszystkie wycieki lub pęknięcia, które stwarzają ryzyko skażenia produktu, należy dokumentować jako incydent.

Proces zarządzania stosowaniem, przechowywaniem i obchodzeniem się z chemikaliami, aby zapobiegać skażeniu.

BRC Storage and Distribution – Rotacja zapasów

Wymaganie główne:
Powinny istnieć procedury zapewniające wykorzystanie produktów we właściwej kolejności i w wyznaczonym okresie przydatności do spożycia.

Dokumenty przyjęcia i/lub oznakowanie produktów zapewniają prawidłową rotację zapasów.

W magazynach musi istnieć system identyfikacji lokalizacji towaru. Przy dalszej dystrybucji towarów, należy uwzględniać podany terminu przydatności do spożycia, ma być zgodny terminem wymaganym przez klientów.

BRC Storage and Distribution – Wydanie produktu

Wymaganie główne:
Firma zapewnia, że produkt nie zostanie zwolniony, jeśli nie zostaną zastosowane wszystkie procedury wydania.

Organizacje zajmujące się magazynowaniem powinny posiadać procedury zapewniające, że zwolnienie nie nastąpi, dopóki wszystkie kryteria nie zostaną spełnione, a zwolnienie nie zostanie zatwierdzone.
W przypadku, gdy zwolnienie produktu jest realizowane przez właściciela produktów lub jednostkę prawną (np. odprawa celna), konieczny jest dowód zapewniający, że zwolnienia zostało udzielone przed wysyłką.

BRC Storage and Distribution – Postępowanie z alergenami

Wymaganie główne:
Zakład posiada system zarządzania materiałami alergennymi, który minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia produktów alergenem.

Organizacja powinna posiadać procedurę minimalizowania potencjalnego zagrożenia zanieczyszczenia produktów alergenem, uwzględniającą ryzyka dla produktów oraz te wynikające z opakowań, które są obarczone zwiększonym ryzykiem uszkodzenia.

Adekwatnie do oceny ryzyka, Organizacja powinna udokumentować plan zarządzania alergenami.
Procedury postępowania w przypadku rozlania materiału, powinny gwarantować usunięcie lub ograniczenie do akceptowalnego poziomu wszelkich potencjalnych krzyżowych zanieczyszczeń alergenami. Przewidziane metody czyszczenia podlegają walidacji i rutynowej weryfikacji, w celu potwierdzenia ich skuteczności.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!