Home2023

maj 2023 - Certyfikacja ISO | Global Cert

Najnowsze i najciekawsze informacje na temat szkoleń i certyfikacji
Szkolenia ISO 9001 jako forma podnoszenia kompetencji pracowników

Bezpośrednią zachętę do planowania i przeprowadzania szkoleń odnajdujemy w punktach 7.2 i 7.3 normy ISO 9001: 2015. W punkcie 7.2 podpunkt c) twórcy normy nakładają na organizację obowiązek, podejmowania działań w celu uzyskania niezbędnych kompetencji dla osób wykonujących prace pod jej nadzorem (oczywiście w przypadkach, gdy jest to zasadne). W praktyce to organizacja decyduje w jakich przypadkach uzupełnienie kompetencji jest niezbędne, poza sytuacjami w których osiadanie stosownych kompetencji jest wymagane z mocy przepisów prawa lub innych uregulowań do przestrzegania, których firma jest zobowiązana.

Podejście procesowe wg ISO 9001: 2015

Wprowadzenie do normy ISO 9001 z roku 2015 zwiera informację, iż zastosowano w niej podejście procesowe, które uwzględnia cykl „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj” (PDCA) oraz podejście oparte na ryzyku. Według twórców normy, owo podejście procesowe umożliwia organizacji zaplanowanie procesów i powiązań między nimi. Czym zatem jest owo podejście procesowe i jak je stosować w praktyce?