Szkolenia ISO 9001 jako forma podnoszenia kompetencji pracowników

9 maja 2023

Skąd wynika obowiązek przeprowadzania szkoleń ISO?

Bezpośrednią zachętę do planowania i przeprowadzania szkoleń odnajdujemy w punktach 7.2 i 7.3 normy ISO 9001: 2015. W punkcie 7.2 podpunkt c) twórcy normy nakładają na organizację obowiązek, podejmowania działań w celu uzyskania niezbędnych kompetencji dla osób wykonujących prace pod jej nadzorem (oczywiście w przypadkach, gdy jest to zasadne). W praktyce to organizacja decyduje w jakich przypadkach uzupełnienie kompetencji jest niezbędne, poza sytuacjami w których osiadanie stosownych kompetencji jest wymagane z mocy przepisów prawa lub innych uregulowań do przestrzegania, których firma jest zobowiązana.

Jaki jest zakres szkoleń ISO 9001?

Szkolenia i inne formy przekazywania informacji, muszą gwarantować posiadanie przez pracowników odpowiedniego poziomu kompetencji i świadomości. O ile zakres kompetencji nie jest dokładnie wskazany w treści normy, o tyle minimalny poziom świadomości już tak. Zatem organizacja ma obowiązek sama sprecyzować jakie kompetencje powinien posiadać jej pracownik a następnie zagwarantować, że posiada on oczekiwane kompetencje. Na styku kompetencji oczekiwanych i faktycznie posiadanych uwidacznia się tzw. luk kompetencyjna i to właśnie ona ma nieść informację jakie kompetencje należy pracownikowi niezwłocznie uzupełnić. Szkolenia wymagane przez obowiązujące w kraju akty prawne, jak najbardziej podchodzą pod zakres szkoleń ISO. Co do poziomu świadomości, treść normy wyraźnie precyzuje jej minimalny zakres wymagając od pracowników posiadania świadomości w obszarach: polityki jakości, istotnych celów jakościowych, ich wkładu w skuteczność systemu zarządzania jakością, w tym korzyści z doskonalenia oraz świadomość konsekwencji niezgodności z wymaganiami systemu.

Inne formy podnoszenia kompetencji i świadomości pracowników

Norma ISO 9001: 2015 nie zawęża tematyki podnoszenia i utrzymywania kompetencji oraz świadomości pracowników do zakresu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Szkolenia są zatem tylko jedną z możliwości realizacji wymagań normatywnych. Katalog działań, jakie mogą podejmować w rzeczonym zakresie organizacje jest praktycznie nieograniczony i zawiera w sobie między innymi: udział w kursach, sympozjach, konferencjach, warsztatach, praktykach, mentoring, itp. Firmy mogą również uzupełniać wykształcenie pracowników. Najcięższą do szybkiego uzupełnienia kompetencją niezmiennie pozostaje doświadczenie.

Szkolenia wewnętrzne czy zewnętrzne?

W treści normy nie znajdziemy informacji w jakich przypadkach można przeprowadzać szkolenia wewnętrzne, a w jakich należy się posiłkować szkoleniami zewnętrznymi. Ta kwestia wydaje się być jednak dość prosta do wyjaśnienia. Jeżeli organizacja ma w swych szeregach kompetentnego szkoleniowca w danym zakresie, to właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkolić się wewnętrznie. Oczywiście szkolenia wewnętrzne muszą być starannie przygotowane i zrealizowane w oparciu o dedykowany plan uwzględniający niezbędny czas oraz dostosowujące formę przekazu do poziomu odbiorców. Miłym uzupełnieniem są rzetelne i aktualne materiały szkoleniowe oraz miejsce zapewniające odpowiedni poziom komfortu i możliwość skupienia. Jeżeli natomiast przedmiotem szklenia ma być treść nowa, nie znana do tej pory w organizacji, zasadnym wydaje się sięgnięcie do zewnętrznego podmiotu szkoleniowego gwarantującego odpowiedni poziom wiedzy i umiejętność jej przekazania. Naturalnie zewnętrzne podmioty szkoleniowe należy poddawać stosownej wielowątkowej ocenie, zarówno jako dostawców usług jak i jako narzędzia zapewnienia kompetencji i świadomości.

Ocena skuteczności szkoleń

Obowiązek oceny działań podejmowanych w zakresie zapewnienia odpowiednich kompetencji wynika wprost z punktu 7.2 normy ISO 9001: 2015, ale jest także konsekwencją stosowania przez organizacje cyklu PDCA. Cykl PDCA w praktyce wyklucza możliwość podjęcia przez firmę jakichkolwiek działań nie ustaliwszy uprzednio zasad ich monitorowania oraz oceniania skuteczności. Zatem każde podejmowane w organizacji działanie zmierzające do zapewnienia odpowiednich kompetencji i odpowiedniego poziomu świadomości musi być w zaplanowany wcześniej sposób ocenione co do efektów jakie przyniosło. Negatywna lub niesatysfakcjonująca ocena jest podstawą do analizy i podejmowania kolejnych przemyślanych i zaplanowanych działań.

Szkolenia w Akademii Global Cert

Zapraszamy na szkolenia z wymagań norm oraz szkolenia dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych. Już podstawowe szkolenie zapewni zrozumienie zasad planowania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w Twojej organizacji. Jeżeli chcesz popracować na konkretnych przykładach i przećwiczyć najważniejsze kwestie, zapraszamy na indywidualne szkolenia dedykowane, dostosowane do Twoich potrzeb. Uzupełnieniem oferty są szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem oraz szkolenia z narzędzi zarządzania jakością. Zapytaj o nie, a my zaproponujemy indywidualne rozwiązanie w korzystnej cenie. Szkolimy zdalnie lub w siedzibie zamawiającego.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!