Audyt wewnętrzny ISO 9001

5 kwietnia 2023

Wytyczne dla programu audytów wewnętrznych ISO 9001

Ogólne wymagania dla audytów wewnętrznych znajdują się w punkcie 9.2 normy ISO 9001:2015. Punkt ten zawiera między innymi wymaganie przeprowadzania audytów wewnętrznych w zaplanowanych odstępach czasu, w celu uzyskania informacji o tym, czy system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami oraz skutecznie wdrożony i utrzymywany.
Organizacja musi posiadać program audytów wewnętrznych, w ramach którego należy określić wszystkie kwestie niezbędne do realizacji audytów wewnętrznych. Kwestie te dotyczą między innymi zasad planowania, kryteriów, zakresów, częstotliwości, zasad realizacji i raportowania, a także odpowiedzialności, niezależności i obiektywizmu. Punkt 9.2 kończy dopisek odsyłający po szczegółowe wytyczne do normy ISO 19011. Sprawdźmy zatem co interesującego nas w kwestii audytów wewnętrznych znajdziemy w tej normie.

Wytyczne dla audytów wewnętrznych ISO 19011

ISO 19011 nosi tytuł: „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”, jest więc źródłem wiedzy o zasadach audytowania, ale nie ogranicza się tylko do zakresu audytów wewnętrznych, dotyczy bowiem wszystkich rodzajów audytów przeprowadzanych w celu weryfikacji systemów zarządzania. W normie znajdują się między innymi kompleksowe informacje na temat przygotowania i zarządzania programem audytów, przeprowadzania audytów oraz doboru i nadzorowania audytorów.

Co to jest program audytów wewnętrznych?

W dużym uproszczeniu można przyjąć, iż pod pojęciem programu audytów wewnętrznych należy rozumieć wszystkie zasoby i uregulowania niezbędne do prowadzenia audytów pierwszej strony w organizacji. Audyt pierwszej strony, to właśnie audyt wewnętrzny przeprowadzany w celu okresowej weryfikacji przez samą organizację na jej własne potrzeby. Pod pojęciem programu audytów wewnętrznych zawierać się zatem będą następujące kwestie:

  • procedura audytu wewnętrznego,
  • analiza ryzyk i szans dla programu,
  • wzór planu audytu i wzór raportu z audytu,
  • harmonogram audytów wewnętrznych wraz z zakresami i rolami osób uczestniczących,
  • karty kontrolne oraz wszelkiego rodzaju formularze do zapisywania informacji,
  • rejestr audytorów wraz z ich kompetencjami oraz ich cykliczną oceną,
  • inne uregulowania i formularze, uznane przez organizację za zasadne i potrzebne.

Audyt wewnętrzny ISO 9001 w praktyce

Zważywszy na fakt, że każda organizacja jest indywidualnym tworem, również program audytów wewnętrznych będzie się różnił w każdej z nich. Obowiązują jednak pewne schematy postępowania uniwersalne i sprawdzone od lat. W praktycznym ujęciu należy zacząć od wyznaczenia osoby zarządzającej programem, pamiętając, iż musi mieć ona odpowiednie kompetencje i rzecz jasna odpowiednio przyporządkowany zakres uprawnień i odpowiedzialności. Najprawdopodobniej rola ta przypadnie pełnomocnikowi systemowemu i to on będzie odpowiedzialny za zarządzanie programem audytów wewnętrznych. Zarządzanie polegało będzie na planowaniu, nadzorowaniu przeprowadzania oraz ocenie i doskonaleniu programu.

Co wchodzi w zakres audytów wewnętrznych ISO 9001

Zakres audytów jest zmienny i zależy o wielu czynników, takich jak wielkość i specyfika organizacji, ilość lokalizacji, zakres systemu zarządzania, dostępność kompetentnych audytorów wewnętrznych, itp. Uogólniając jednak można przyjąć, że podczas audytowania wewnętrznego należy minimum raz do roku sprawdzić poprawność funkcjonowania organizacji dla wszystkich zachodzących w niej procesów.

Co weryfikować podczas audytów wewnętrznych ISO 9001?

Podczas audytów zweryfikować należy zgodność z wszystkimi zasadnymi wymaganiami normatywnymi, prawnymi i regulacyjnymi oraz przyjętymi w organizacji zasadami wewnętrznymi. Oznacza to, że oprócz wymagań normatywnych można poddawać weryfikacji poprawność całości funkcjonowania organizacji, w tym również pod względem biznesowym. ISO 9001 zakłada bowiem ścisłą integrację działań biznesowych z wymaganiami systemu zarządzania jakością, zatem poziom tej integracji może również wejść do obszaru audytów wewnętrznych.

Szkolenia dla osób zarządzających programem audytów wewnętrznych i dla audytorów

Zapraszamy na szkolenia dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych. Już podstawowe dwudniowe szkolenie zapewni zrozumienie zasad planowania, przeprowadzania i doskonalenia audytów wewnętrznych w Twojej organizacji. Jeżeli chcesz popracować na konkretnych przykładach i przećwiczyć najważniejsze kwestie, zapraszamy na indywidualne szkolenia dedykowane do Twoich potrzeb. Zapytaj o nie, a my zaproponujemy indywidualne rozwiązanie w korzystnej cenie. Szkolimy zdalnie lub w siedzibie zamawiającego.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!