Zintegrowany System Zarządzania

5 kwietnia 2023

Czym jest zintegrowany system zarządzania?

Zintegrowany system zarządzania można rozumieć jako jeden system spełniający wymagania kilku norm. W ramach takiego systemu funkcjonują współdziałające ze sobą i uzupełniające się podsystemy. System taki pozwala w sposób całościowy, a zarazem zunifikowany zarządzać organizacją, gwarantując jednocześnie, że wymagania szczegółowe norm są właściwie rozumiane i pieczołowicie spełniane.

Na czym polega integracja systemów zarządzania ISO?

Integracja składa się z kilku etapów. Jednym z pierwszych powinno być wyszukiwanie części wspólnych dla norm wchodzących w skład zintegrowanego systemu zarządzania. Uregulowania wspólne dla poszczególnych norm należy spełniać w taki sposób, aby zaspokoić je na poziomie najsurowszego standardu w danym zakresie. Wymagania szczególne dla indywidualnych norm składowych należy spełniać z uwzględnieniem ich interakcji z pozostałymi normami.

Współczesne trendy w zakresie integracji systemów

Twórcy współczesnych wydań wiodących standardów ISO poczynili znaczne kroki w kierunku ułatwienia i uproszczenia podstaw integracji systemów. Najnowsze wydania norm są spójne nomenklaturowo i uporządkowane według tych samych zasad. Przekłada się to na spójność merytoryczną oraz wyklucza konieczność stosowania jakichkolwiek matryc i odwołań pomiędzy różnymi punktami norm. Wśród tego uporządkowanego trendu możemy jednak nadal spotkać niechlubne wyjątki, zwłaszcza gdy mamy na uwadze standardy odwołujące się do norm ISO, ale stworzone przez inne grupy interesariuszy. Tutaj odpowiednim przykładem wydaje się być AQAP 2110: 2016, którego twórcy nie dość, że całkowicie zignorowali numerację ISO 9001: 2015, to jeszcze zafundowali nam dualizm niektórych pojęć i definicji.

Układ znanych współczesnych standardów ISO

Poniżej przytoczony został zakres spisów treści, który możemy dziś spotkać między innymi w ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  1. Zakres normy
  2. Powołania normatywne
  3. Terminy i definicje
  4. Kontekst organizacji
  5. Przywództwo (i zaangażowanie)
  6. Planowanie
  7. Wsparcie
  8. Działania operacyjne
  9. Ocena efektów działania
  10. Doskonalenie

Zalety integracji systemów

Jedną z podstawowych zalet jest redukcja kosztów utrzymania systemu. Kolejnymi z pewnością są uproszczenie systemu oraz możliwość zarządzania kluczowymi procesami w sposób całościowy. Wspólną cechą większości integrowanych norm jest wykorzystywanie cyklu PDCA jako podstawy funkcjonowania systemu. Integracja jest zatem rozwinięciem idei TQM – Total Quality Management, czyli Kompleksowego Zarządzania Jakością, nawet jeżeli wśród integrowanych standardów nie ma normy jakościowej. Zalet jest oczywiści sporo więcej, a wśród istotniejszych wymienia się optymalizację, lepszą organizację, uporządkowanie, łatwość wprowadzania zmian i łatwiejszą gospodarkę zasobami i inne.

Audyt wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania

Audyt wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania może być przeprowadzany na wiele sposobów. Zależy to od wewnętrznych uregulowań jakie przyjęła organizacja oraz od kompetencji audytorów wewnętrznych. Dzieląc organizację na zakresy audytowe można założyć audyt przeprowadzany w odniesieniu do kryterium zawierającego wszystkie lub tylko wybrane normy i standardy. W drugim przypadku konieczna będzie dwu, a nawet wielokrotna wizytacja obszaru audytowego przez audytorów różnych norm. Audyt uwzględniający szersze kryterium pozwala zaoszczędzić czas i redukuje koszty, ale wymaga korzystania z audytorów o kompleksowych kompetencjach.

Audyt certyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania

Integracja systemów zarządzania umożliwia organizacjom przeprowadzanie zintegrowanych audytów certyfikujących. Koszt takowych jest niższy niż w przypadku odrębnych certyfikacji dla każdej z norm. Dodatkowo wiąże się z mniejszą ilością dni audytowych, co przekłada się na jego mniejszą uciążliwość dla organizacji.

Szkolenia dla zintegrowanych systemów zarządzania

Szkolenia dla osób zaangażowanych w zintegrowane systemy obejmują wymagania norm składowych oraz normy 19011. Zapytaj o dedykowane szkolenia dostosowane do zakresu połączonych systemów zarządzania. Przedstawimy indywidualną, dostosowaną do Twoich oczekiwań ofertę szkoleniową z możliwością realizacji w Twojej organizacji lub zdalnie.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!