ISO 22000:2018 System zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) – Co oznacza HLS?

7 lutego 2023

HLS – nowa struktura normy ISO 22000

Układ normy ISO 22000 jest zgodny z założeniami Struktury Wysokiego Poziomu (HLS – High Level Structure), co ma zapewniać spójność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) z innymi, określonymi w normach ISO systemami np. ISO 9001. Zastosowanie HLS pozwala Organizacji stosować podejście procesowe, w połączeniu z cyklem PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) i podejściem opartym na ryzyku, co ułatwić integrowanie FSMS z innymi systemami zarządzania. Opracowanie normy ISO 22000 zgodnie z zasadami HLS spowodowało też zmianę w układzie normy, tym samym z 8 rozdziałów starego wydania normy uzyskujemy 10. Poza dobrze znanymi wymaganiami, HLS wprowadza do normy kilka nowości względem wydania ISO 22000 z roku 2005.

Kontekst organizacyjny i strony zainteresowane wg ISO 22000

Strona zainteresowana to osoby/ organizacje, które w ogólnym podejściu mogą wpływać na decyzję lub działania Organizacji. Norma ISO 22000 wymaga określenia i monitorowania czynników zewnętrznych i wewnętrznych (kontekst zewnętrzny/ wewnętrzny) oraz zdefiniowania stron zainteresowanych. Identyfikacja i zrozumienie kontekstu oraz potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, pozwoli Organizacji osiągać wyznaczone cele i dostarczać wyrób i usługi, które spełniają obowiązujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Zarządzanie ryzykiem organizacji i analiza zagrożeń na poziomie operacyjnym w FSMS

Zapewnienie efektywności FSMS jest możliwe przez zastosowanie podejścia opartego na ryzyku. Norma ISO 22000 rozpatruje ryzyko na dwóch poziomach: organizacyjnym i operacyjnym. Zarządzanie ryzykiem organizacyjnym to podejmowanie działań, względem wynikających z niepewności efektów pozytywnych lub negatywnych. W rozdziale 6 (Planowanie) normy ISO 22000:2018 wymagane jest aby organizacja określiła i gdy zasadne podjęła działania względem ryzyk organizacyjnych. Drugi poziom rozpatrywania ryzyka, czyli analiza zagrożeń na poziomie operacyjnym realizowana jest przez stosowanie zasad HACCP (Rozdział 8).

Podejście procesowe i doskonalenie przez cele

Podejście procesowe FSMS ma zapewniać wytwarzania bezpiecznych wyrobów i usług przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań. Podejście procesowe polega na definiowaniu procesów i ich powiązań oraz na zarządzaniu nimi, tak by osiągać zamierzone wyniki zgodne z polityką bezpieczeństwa żywności i kierunkami strategicznymi organizacji, czyli z ustalonymi celami. Norma ISO 22000 wskazuje na konieczność określenia i udokumentowania celów dla FSMS (pkt. 6.2) oraz ich monitorowanie, pomiar, analiza i ocena (pkt. 9.1).

Zainteresował Cię artykuł, masz pytania? Zapraszamy na szkolenia i warsztaty.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!