Wymagania standardu BRCGS Storage and Distribution względem personelu

6 lutego 2023

BRC Storage and Distribution w punkcie 8 podaje wymagania, które Organizacja musi wdrożyć względem personelu. Dotyczą one dwóch podstawowych aspektów, czyli szkoleń i kompetencji oraz zachowania higieny osobistej pracowników.

BRC Storage and Distribution – Szkolenie i kompetencje

Główne wymaganie:

Organizacja zapewnia, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, poinstruowani i nadzorowani odpowiednio do prowadzonych przez nich działań oraz że są kompetentni do wykonywania swoich działań.

Zgodnie z wymaganiem standardu Standard BRC Storage and Distribution, cały personel, w tym pracownicy agencyjni lub personel tymczasowy i wykonawcy, ma być odpowiednio przeszkolony przed rozpoczęciem pracy i odpowiednio nadzorowany przez cały okres pracy. Organizacja musi dysponować udokumentowaną procedurą dotyczącą szkoleń i dokumentację potwierdzającą, że przeprowadzone szkolenie było odpowiednie i skuteczne.

Standard BRC Storage and Distribution wymaga, aby zapisy ze wszystkich prowadzonych szkoleń uwzględniały:

  • imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz potwierdzenie uczestnictwa;
  • termin i czas trwania szkolenia;
  • tytuł lub treść szkolenia;
  • identyfikację organizatora, prowadzącego szkolenia;
  • w przypadku szkoleń wewnętrznych, odniesienie do materiałów, instrukcji pracy lub procedury wykorzystanej/ omawianej podczas szkolenia.

W przypadku prowadzenia szkolenia przez podwykonawcę, musi być również dostępna dokumentacja ze szkolenia np. program szkolenia.

Pracownicy zaangażowani w działania związane z krytycznymi punktami kontroli (CCP), muszą zostać przeszkoleni w zakresie nadzorowania i działań związanych z CCP. W przypadku, gdy personel wykonuje czynności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, legalność i jakość produktu, Organizacja musi zagwarantować, że ​​personel został przeszkolony w zakresie najlepszych praktyk operacyjnych dla danego zadania.

Organizacja musi rutynowo dokonywać przeglądu kompetencji personelu i zapewniać  szkolenia, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb.

BRC Storage and Distribution – Higiena osobista

 Główne wymaganie:

Standardy higieny osobistej Organizacji muszą być udokumentowane i przyjęte przez cały personel oraz osoby odwiedzające, uwzględniając ryzyka zanieczyszczenia produktu.

 Określone w BRC Storage and Distribution standardy higieny osobistej mają obejmować:

  • noszenie odzieży ochronnej/roboczej;
  • noszenie biżuterii;
  • palenie, jedzenie i picie;
  • czyszczenie rąk/higiena osobista;
  • zgłaszanie chorób.

Wymagania dotyczące higieny osobistej mają być zakomunikowane całemu personelowi, w tym pracownikom agencyjnym, wykonawcom i gościom. Standard BRC Storage and Distribution wymaga, aby przestrzeganie zasad było regularnie sprawdzane.

Należy wyznaczyć miejsca spożywania posiłków, co nie może być realizowane w obszarach przechowywania i obsługi produktów. Jeżeli prawo zezwala na palenie papierosów (w tym elektronicznych), Standard BRC Storage and Distribution reguluje konieczność wyznaczenia miejsc, gdzie palenie jest dozwolone oraz określenia zasady postępowania z odpadami.

Wymagania względem odzieży roboczej w Standardzie BRC Storage and Distribution, są rozpatrywane odpowiednio do poziomu ryzyka prowadzonych przez Organizację działań. Jeżeli istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwo, legalność i jakość produktu, odzież robocza powinna być utrzymywana w dobrym i czystym stanie.

Zgodnie ze wskazaniem BRC Storage and Distribution, Organizacja musi ustalić zasady wydawania i zaopatrzyć się w środki opatrunkowe, których kolorystyka (szczególnie plastrów) ma być kontrastowa względem obsługiwanych produktów. Wszystkie skaleczenia i otarcia skórne powinny być opatrzone, a wydawanie środków opatrunkowych monitorowane.

Standard BRC Storage and Distribution wymaga wdrożenia procesów i określenia pisemnych instrukcji, mających na celu kontrolowanie użycia i przechowywania leków osobistych, tak aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia produktu.

Biorąc pod uwagę charakter obsługiwanych produktów, Standard BRC Storage and Distribution przewiduje pozyskiwanie od odwiedzających ankiety dotyczącej zdrowia lub w inny sposób potwierdzenia, że ​​nie występują u nich żadne objawy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu produktu, zanim zostaną dopuszczeni do miejsc przechowywania.

Podobnie względem zgłaszania chorób i dolegliwości przez pracowników, Standard BRC Storage and Distribution wskazuje na konieczność rozważenia, jakie produkty są obsługiwane przez Organizację, jeżeli taka sytuacja może zagrażać bezpieczeństwu produktów, konieczne jest określenie procedury zgłaszania i postępowania w przypadku zachorowania pracowników.

Zainteresował cię artykuł?  Zapraszamy na szkolenia i warsztaty.

Masz pytania do artykułu?
Informacja i wstępne konsultacje nic nie kosztują!