Regulamin szkolenia

 

REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH I ON-LINE

 

I. Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://certyfikacja-iso.pl/ lub pobranie
  i wypełnienie formularza a następnie przesłanie go na adres: szkolenia@certyfikacja-iso.pl
 2. Poprawnie wypełnione i skutecznie dostarczone zgłoszenie na szkolenie organizowane w formie stacjonarnej lub on-line przez Global Cert P.S.A., 31-752 Kraków, ul. Blokowa 3, po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Global Cert P.S.A. jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Global Cert P.S.A. a Zamawiającym.

II. Potwierdzenie uczestnictwa

 1. Skuteczne dostarczenie formularza zgłoszeniowego, będzie potwierdzone emailem zwrotnym nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. Brak potwierdzenia zwrotnego oznacza nieskuteczne doręczenie formularza.
 2. Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie Global Cert P.S.A. wyśle na wskazany zwrotny adres email niezbędne informacje oraz link do szkolenia, jeżeli odbywa się ono on-line.

III. Wypowiedzenie umowy, odwołanie szkolenia, rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Global Cert P.S.A., jak i przez Zamawiającego. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej.
 2. Global Cert P.S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia (rozwiązania umowy) z uwagi na zdarzenia losowe lub brak wymaganej ilości uczestników. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przekazana drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Zmiana terminu szkolenia jest możliwa i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i Global Cert P.S.A.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego jest możliwa do 24 godzin przed rozpoczęciem szkolenia i wymaga formy pisemnej. W innym przypadku Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

IV. Płatności za szkolenia

 1. Osoby prywatne zamawiające szkolenia zobowiązane są dokonać wpłaty pełnej kwoty przed rozpoczęciem szkolenia. Wpłata musi zostać zaksięgowana w banku lub uczestnik musi dostarczyć potwierdzenie uiszczenia płatności.
 2. Firmy zamawiające szkolenia zobowiązane są dokonać wpłaty przelewem na podstawie faktury wystawionej w dniu zakończenia szkolenia. Termin płatności wynosi 7 dni.
 3. Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty przelewem na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności od 7 do 21 dni.

V. Szkolenia zwolnione z VAT

 1. Podmioty, które mogą korzystać ze zwolnienia usługi szkoleniowej z VAT zobowiązane są do powiadomienia o tym Global Cert P.S.A. poprzez wypełnienie i przesłanie stosownego oświadczenia dostępnego na stronie https://certyfikacja-iso.pl/.

VI. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja musi być złożona w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamację należy przesyłać na adres szkolenia@certyfikacja-iso.pl wraz ze szczegółowym opisem podstaw reklamacji oraz z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty wpływu.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Global Cert P.S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.

VIII. Wymagania sprzętowe i informacje dla uczestników szkoleń online

 1. Szkolenia online Global Cert P.S.A. standardowo organizowane są za pomocą platformy TEAMS. Nie jest konieczne instalowanie programu Microsoft TEAMS. W punktach od 2 do 4 podane są minimalne wymagania dla udziały w szkoleniu na platformie TEAMS. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia przy zastosowaniu innego komunikatora lub platformy, co wymaga indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.
 2. Uczestnik szkolenia online powinien dysponować stabilnym łączem internetowym na czas szkolenia.
 3. Uczestnik szkolenia online musi dysponować komputerem lub smartfonem lub tabletem lub innym sprzętem wyposażonym w jeden z podanych niżej systemów operacyjnych lub nowszym:
  – Windows 10,
  – Android 5.0,
  – iOS 11,
  – MacOS 10.13.
 4. Sprzęt używany do udziału w szkoleniu musi być wyposażony w głośnik (lub słuchawki), mikrofon oraz w kamerę internetową (opcja). Sprzęt używany do udziału w szkoleniu musi mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge lub Firefox lub Safari.
 5. Egzamin po szkoleniu prowadzony jest w formie elektronicznego testu wyboru.
 6. Nagrywanie i rozpowszechnianie szkoleń jest zabronione.
 7. Materiały szkoleniowe stanowią własność Global Cert P.S.A. i nie mogą być rozpowszechniane poza uczestnikami szkolenia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy Global Cert P.S.A.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2023 r.